Hopp til innholdet

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler ved håndtering av fersk betong

Last ned forsiktighetsreglene i PDF-format

Vernebriller

Beskytt alltid øynene mot sprut av sementslam eller betongsøl - bruk vernebriller.

Arbeidsklær

Bruk alltid arbeidsklær med lange ermer og bukser, selv om det er varmt. Pass på å ha buksene trædd utenpå støvlene. Skift arbeidsklær som er gjennombløte av fersk betong.

Arbeidshansker

Beskytt alltid hendene med vanntette arbeidshansker.

Støvler

Anvend alltid vernestøvler. Buksene skal tres utenpå støvleskaftene for å forhindre betong i støvlene.

Knebeskyttere og kneunderlag

Bruk alltid knebeskyttere og vanntett kneunderlag ved pussing av gulv. Ved bruk av ekspandert polystyren (eks. Isopor) bør denne dekkes til med plast.

Fersk betong har et høyt pH-nivå.
Direkte hudkontakt bør derfor unngås!

Risikosetninger

  • R38 Irriterer huden
  • R41 Fare for alvorlig øyeskade
  • R43 Kan gi allergi ved hudkontakt

Sikkerhetssetninger

  • S2 Oppbevares utilgjengelig for barn
  • S24 Unngå hudkontakt
  • S26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege
  • S36/S37/S39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm

Håndtering av restbetong

Etter herdning kan restbetongen behandles som bygningsavfall.

Utarbeidet av FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening i henhold til anbefalinger fra ERMCO (European Ready Mixed Concrete Organization)